Reklamace | DŘEVOČAL

Reklamace

Pokud budou dodrženy zásady správného používání a ošetřování dle návodu, poskytuje výrobce záruku na kvalitu výrobku v trvání 24 měsíců ode dne prodeje. Některé typy matrací mají prodlouženou záruku na jádro matrace na 3 roky.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, přirozeným stárnutím, změnou barvy, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k tomu, ke kterému je výrobek určen.

Zjevné vady a nekompletnost matrace je nutno reklamovat ihned po převzetí zboží.

Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupujícímu výrobek po vyřízení reklamace vrácen.

Reklamaci je možné uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen, a to předložením originálu dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Výrobek, který je předmětem reklamace, musí být předán řádně zabalený v igelitu, aby přepravou nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození výrobku. Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění výrobku.

Již zakoupenou a použitou matraci nelze z hygienických důvodů měnit za jiný typ.