GDPR | DŘEVOČAL

GDPR

Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 27773434, DIČ: CZ27773434 (dále také jen „DŘEVOČAL“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k poskytování služby vybrané zákazníkem a po dobu k tomuto účelu nezbytnou.
DŘEVOČAL zpracovává dále osobní údaje zástupců zákazníků (smluvních stran) a také potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o služby DŘEVOČAL.
Osobními údaji jsou:
1)     identifikační údaje- tedy jméno, příjmení, uživatelské jméno, hash, heslo;
2)     kontaktní údaje: tel. číslo, emailová adresa, doručovací a fakturační adresa;
3)     údaje ve vašem účtu, nastavení newsletterů, apod.;
4)     údaje o vašich objednávkách: vámi zadané údaje jako jsou objednané zboží/ služby, způsoby doručení a placení služby, apod.;
5)     údaje o vašem chování na webu.

Účely zpracování osobních údajů jakož i informace o právních titulech, oprávněných zájmů a informace ohledně toho, že jsou osobní informace zpracovány pouze na základě svobodného a aktivního souhlasu klienta jsou vždy obsaženy v uzavřené smlouvě, nebo v obchodních podmínkách uveřejněných na webu DŘEVOČAL. Ke zpracování osobních údajů dochází také za účelem plnění zákonných povinností DŘEVOČAL vyvstávajících z daňového řádu, nebo jiného zákonného právního předpisu, i z jiných účelů, které sledují oprávněný zájem DŘEVOČAL, tedy:
1)    z komunikace s potenciálními klienty e-mailem a dalšími vhodnými prostředky. Za tímto účelem mohou být osobní údaje (kontaktní, osobní údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami) zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
2)    z důvodu předcházení podvodům, účely kontroly nastavených technologických procesů, z důvodu oprávněného zájmu DŘEVOČAL. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
3)    náboru nových zaměstnanců, kteří v rámci přijímací pohovoru sdělí DŘEVOČAL své osobní údaje. Údaje neúspěšných uchazečů jsou uchovány maximálně po dobu 6 měsíců za účelem jejich případného užití spočívající v oslovení s jinou nabídkou zaměstnání/ účasti v jiném nebo opakovaném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice, nedohodnou-li se strany jinak. K případnému prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na základě oprávněného zájmu DŘEVOČAL, přičemž osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.
4)    přímého marketingu, kterým se rozumí zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem na základě oprávněného zájmu DŘEVOČAL. DŘEVOČAL upozorňuje, že pokud zákazník podá u konkrétní služby námitku proti přímému marketingu, DŘEVOČAL již nadále nebude nijak zpracovávat osobní údaje zákazníka za tímto účelem, stejně tak jako přestane zákazníka oslovovat/ zasílat obchodní nabídky,
5)    z důvodu výkonu a prosazování právních nároků v rámci reklamací, soudních sporů a výkonů rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
6)     plnění smlouvy dodavateli zboží a služeb DŘEVOČAL. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění smlouvy s těmito dodavateli. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V oblasti účetnictví a daní mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce z důvodu plnění zákonných povinností stanovených zákonem o účetnictví nebo zákonem o dani z přidané hodnoty.
7)     poskytování služeb klientům a těm, kteří jsou jejich adresáty. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
8)     šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv a to na základě oprávněného zájmu DŘEVOČAL, kterým se zpracovávají osobní a kontaktní údaje u stávajících klientů. Osobní údaje mohou být zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
9)    osobní údaje třetí osoby v souvislosti s DŘEVOČAL poskytnutými službami. DŘEVOČAL zejména zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s DŘEVOČAL poskytnutými službami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem.
10)osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení a to na základě předchozího souhlasu. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje v souladu se zák. č.
420/2004 Sb. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
11) plnění zákonných povinností  je důvodem, proč zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Rozhodující v této věci jsou zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.
12) osobní údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu zlepšit a pro poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zobrazit na našem webu.

Informace obsažené v tomto dokumentu doplňují informace, které jsou zákazníkům poskytnuty v uzavírané smlouvě.
Stránky rovněž pracují se soubory cookies.

Totožnost a kontaktní údaje správce
DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 27773434, DIČ: CZ27773434, tel. č. 581 204 987, email matrace@drevocal.cz

Poučení o právu podat námitky
Ve všech případech zpracovávání osobních informací ze strany DŘEVOČAL má klient právo podat proti takovému zpracování námitku. Námitka je posléze posouzena, a pokud pro to existují náležité zákonné důvody, bude ji vyhověno.

Zabezpečení
Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny náležitými organizačně technických opatřeními.

Příjemci osobních údajů
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
DŘEVOČAL předává osobní údaje pouze následujícím příjemcům, kteří mají uzavřenu příslušnou smlouvu, pro plnění potřebných účelů dle nařízení GDPR:
A.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy:
- RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 481 51 556;
- TOPTRANS EU, a.s., Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha, IČ: 28202376
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to všem Dodavatelům služeb, kteří se podílejí na plnění vámi zakoupeného zboží a služeb.
B.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytování doručovatelských a účetních služeb:
- RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 481 51 556;
- TOPTRANS EU, a.s., Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha, IČ: 28202376
C.    Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví zaměstnanců a klientů:
- SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice 779 00 Olomouc, IČ: 28571690
D.    Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje za účelem marketingu či zlepšení kvality služeb:
E.    Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje pro účely související s výkonem pracovněprávních povinností:
Doba, po které jsou osobní údaje uloženy
Základní doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, je vždy stanovená v uzavírané smlouvě mezi klientem a DŘEVOČAL.
Není-li stanoveno výslovně jinak, viz výše,
•    osobní údaje potenciálních klientů, kteří předali své osobní údaje, ale smlouvu neuzavřeli, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku, a to pro evidenční účely;
•    pro evidenční účely na dobu 10 let jsou uchovávány osobní údaje klientů od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy.
•    kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 90 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat Policii ČR a předmětné záznamy příslušnému orgánu (Policie ČR, soudy, apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 90 dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Další ukládané údaje
Uchovávány jsou také veškeré další informace, osobní údaje, které klienti předají o jiných fyzických osobách, se kterými spolupracuje nebo jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je klient povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů DŘEVOČAL.

Kamerové systémy na našich provozovnách
Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách.
Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je DŘEVOČAL.

SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu matrace@drevocal.cz. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

Vaše práva
1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•    Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách a to také dle čl. 7 GDPR.
•    Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, emailem, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení
1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4.    Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.